Decentralisatie als oplossing voor de problemen in de jeugdzorg

In 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. Met ingang van deze wet is de jeugdzorg een verantwoording geworden van de gemeente. Dit is bedacht met als reden om te voorkomen dat ouders en jeugdigen verdwalen in het (complexe) jeugdzorgstelsel.

Implementatie is een ramp gebleken. Gemeenten hebben het zwaar gehad om orde te scheppen in de administratieve rompslomp van het zorgstelsel, hebben moeite gehad met een eigen interpretatie te geven aan de uitvoering van de Jeugdwet en hebben moeite met de kosten in de hand te houden (want de decentralisatie was natuurlijk gewoon een verkapte bezuiniging). De combinatie van bezuinigingen en daarbovenop meer vraag naar zorg voor onze jeugdigen, heeft geleid tot een groot financieel probleem in de jeugdzorg. De administratieve druk is hoog, personeel haakt af, de wachtlijsten worden langer en ook nu (anno 2022) komen er vanuit de landelijke politiek nieuwe bezuinigingen aan voor de jeugdzorg.

Sinds de invoering van de Jeugdwet wordt er gesproken over het terugdraaien van de decentralisatie. Ik was daar voorstander van. Ik was van mening dat een einde van de decentralisatie de enige manier was om het systeem te redden. Daar kom ik op terug, ik had het mis. Nu de jeugdzorg onder gemeentelijke verantwoording valt hebben we de mogelijkheid om het systeem (geheel) te vernieuwen en te verbeteren. Het doel: de decentralisatie in de jeugdzorg gebruiken om het huidige systeem van administratieve druk, onnodig lange wachtlijsten en schijnveiligheid om te zetten in een raamwerk zodat de Haagse jeugd zich kan ontplooien tot hun volste potentie.

Het Haagse Jeugdraamwerk geïllustreerd

Hoe dan?

Er moet een grote, radicale verandering komen. De gemeenteraad van Den Haag heeft het voor het zeggen en kan ervoor zorgen dat onze stad voorloper wordt met een nieuw stelsel. Een stelsel dat geheel is ingericht #VoorDeHaagseJeugd.

Zo dus!

De focus moet komen te liggen op samenwerking door samensmelting van vier elementen in het leven van een jeugdige. Het onderwijs (zoals scholen en het samenwerkingsverband), de geestelijke gezondheidszorg (onder andere psychologen en behandelaars), de veiligheidsketens (denk aan: Veilig Thuis en de Jeugdbescherming) en de gemeentelijke dienst-/hulpverlening (zoals het CJG, consultatiebureaus en leerplicht) moeten als één samenstelling door. Dit onder de naam: ‘Het Haagse Jeugdraamwerk’.

Door samen te werken en preventief te handelen worden signalen sneller opgemerkt, wordt hulp sneller ingezet en is het mogelijk om de wachtlijsten te doen verdwijnen. Ook is dit een stelsel waarbij er gewerkt kan worden aan het einde van de gesloten jeugdhulp, minimaliseren van uithuisplaatsingen en geeft het de Haagse jeugd een netwerk van ondersteuning vanuit zowel de gemeente als de private zorgsector. Hierbij kan jeugdcriminaliteit, de onderlinge pestcultuur van jongeren, drillrapgroepen en toename van drugsgebruik bij jongeren teruggedrongen worden.

Verdere uitwerking volgt de komende tijd op de website met uiteindelijk een stappenplan hoe Den Haag naast de stad van Vrede en Recht ook de stad wordt van de #Kinderrechten.

Idee en uitwerking ‘Het Haagse Jeugdraamwerk’ door Niels Brinks

Meedenken? Mail!